onsdag 24 februari 2016

Ad City Media - Undervärderad raket

Ad City Media

Hjälper företag att synas.

Affärsidé

AdCityMedia grundades år 2000 och är verksamt inom reklambranschen. Bolagets utbud har med tiden successivt utvecklats och består idag främst av utomhusreklam. Kännetecknande för verksamheten är att Bolaget har knutit till sig kontrakt för upprättande av Bolagets digitala skärmar och vepor på attraktiva platser i storstadsmiljö. AdCityMedia tillåter sedan kunder att abonnera Bolagets digitala skärmar och vepor för exponering av reklam. 
Ägare

Majoriteten av bolagets ägs av VD:n Anders Axelsson. Han äger ca 715 000 aktier och tillsammans med andra insynspersoner har man tillsammans ca 1 155 000 st aktier. Det finns ca 1 460 000 st aktier och därmed är freefloaten minimal, ca 305 000 aktier finns ute på marknaden. Anders Axelsson har en gedigen erfarenhet och han visar en stor tro på företaget med en sådan stor ägarandel. 2013 köpte han ut sin partner Danniel Bolander och blev majoritetsägare. Detta tolkar jag också som en stark tro till företaget. 
Affärsmodell

AdCityMedias fyra kärnområden 

Media: Bolaget förmedlar reklam som generellt generar en hög påverkan hos betraktaren. AdCityMedias mediaområde består av de digitala skärmar och vepor som Bolaget erbjuder kunderna att annonsera på. I dagsläget har Bolaget vepor placerade på över 40 olika premiumytor och AdCityMedia äger även rättigheter till 140 stycken digitala storbildsytor varav de allra flesta är belägna i Sveriges största städer. 

Digital Signage: Mindre digitala skärmar som huvudsakligen är utplacerade i butiker, restauranger och caféer. AdCityMedia kan som helhetsleverantör erbjuda ett komplett utbud av hårdvara, mjukvara, innehåll, drift, service och support i samband med och efter upprättandet av de digitala skärmarna. I samband med support och drift- service kan AdCityMedia även erbjuda merförsäljning vilket medför att serviceuppdrag ofta kombineras med ren försäljning. 

Production: AdCityMedia erbjuder råd till ägare av faciliteter och hjälper dem att undersöka intäktspotentialen från reklam. Inte sällan är ägarna omedvetna om potentialen och AdCityMedia kan då komplettera erbjudandet med rådgivning kring allt från bygglov till montering av trycksaker och skyltar. På liknande sätt som för Digital Signage så är rådgivning en naturlig utgångspunkt för AdCityMedia att dessutom knyta till sig försäljningskontrakt med facilitetsägare. 

Creative: Grenen av AdCityMedia som sköter samarbetet med reklambyråer. Vid upprättande av utom- husreklam så samarbetar vanligtvis AdCityMedia med en reklambyrå som utvecklar materialet åt klienten. I detta steg krävs koordinering så att reklambudskapet utfor- mas i enlighet med Bolagets produkter så att klientens marknadsföring framställs optimalt. 
Dessa fyra olika områden ger alltså köparen utomhusreklam. Från idén till slutförandet. Samt olika tjänster kopplade till reklamen.

I dagsläget finns Bolagets reklamytor fördelade i över 260 städer runt om i Sverige och AdCityMedias breda utbud har medfört att bland annat multinationella koncerner använder sig av Bolagets reklamytor. Idag har Bolagets erbjudande utvidgats till ett omfattande utbud av reklamlösningar som skräddarsys efter respektive kunds behov. Bolagets reklam- skärmar och vepor finns på de mest attraktiva platserna i Sverige, exempelvis Sergelstorg i Stockholm och på Avenyn i Göteborg.

Videos
https://vimeo.com/144879827


Marknad

Utomhusreklam utgör enbart 1,7 procent av den totala reklammarknaden. Man ser en stark tillväxt för just utomhusreklam och man tror att man kan överta delar från andra områden för reklammarknaden. Hela marknaden för reklammarknaden i Sverige värderades till ca 67 miljarder kronor. Finansiell ställning

Immateriella anläggningstillgångar för Bolaget består av goodwill. Goodwillbeloppet steg från 75 TSEK i december 2014 till 8 219 TSEK i december 2015. Den kraftiga ökningen kan härledas till förvärv som Bolaget genomfört under räkenskapsåret 2015. 
Skulder
Bolagets skulder ökade från 14 314 TSEK i december 2014 till 29 351 TSEK i december 2015. Ökning härstammar i synnerhet från en ökning av checkräkning- skredit, skulder till kreditinstitut, leverantörsskulder samt övriga skulder. Ökning av övriga skulder härrör till en säljrevers som utgått till säljaren av Brick Digital.
Bolagets kassaflöde har tyngts av investeringar som framför allt har gått till förvärv av kompletterande verksamheter under 2015. Samtidigt har ett lån tagits upp vilket har stärkt kassaflödet. Majoriteten av kostnaderna som belastat kassaflödet under räkenskapsåret 2015 är engångsposter. Bolaget genererar en vinst efter skatt för samma period som uppgår till 5 427 TSEK. 

Dessa skulder är relativa till förvärven man gjort och därmed är en stor del engångskostnader. Om tillväxten fortsätter och vinsten utökas ser jag inga problem att inte kunna betala av dessa skulder. Att man väljer att höja utdelningen från 2 kr till 2.25 kr ser jag som ett resultat av en stark balansräkning där ledningen tycker att en utdelning är möjlig. 

Bolaget har också ingått två låneavtal med bank i syfte att finansiera sin rörelse samt har två delvis outnyttjade checkkrediter om respektive 3 000 000 SEK. Det ena låneavtalet avser en förvärvskredit om 2 650 000 SEK för förvärvet av ADTV. Det andra låneavtalet avser ett lån om 3 387 500 SEK för ny lösning inom s.k. digital signage. 

http://investor.adcitymedia.com/finansiella-rapporter/

Mål/Vision

AdCityMedias vision är att bli Skandinaviens ledande förmedlare av reklam utomhus. Bolaget vill särskilja sig från sina konkurrenter genom att ha de mest attraktiva reklamytorna och de mest innovativa produkterna.

I nutid

Förvärv 

AdCityMedia har en uttalad strategi att vara delaktig vid konsolideringen av den fragmenterade marknaden för utomhus- reklam. Som en del av strategin har AdCityMedia förvärvat ett antal verksamheter de senaste åren med en intensifierad förvärvstakt under 2015. 

I januari 2015 förvärvade AdCityMedia återstående aktier i bolaget Digital ADTV som innehar över 600 avtal med butiker i servicehandeln där Bolaget ges exklusivitet att montera digitala skärmar i butikerna för visning av reklam. Digital ADTV omsatte cirka 3,5 MSEK under räkenskapsår 2014 och redovisade ett rörelseresultat om -0,9 MSEK. Transaktionen följdes i augusti upp genom ett förvärv av Brick Digital samt ett övertagande av tio storbildsskärmar från Wallstreet i september. 

Brick Digital skapades 2011 och är ett rikstäckande nätverk av digitala storbildsskärmar utomhus. Storbildsskärmarna ägs ytterst av cirka 40 mediaägare och genom förvärvet erhöll AdCityMedia rätten att kontraktera bolag som vill förmedla sin reklam på ytorna. Brick Digitals räkenskapsår har historiskt avslutats under augusti månad respektive år. Under räkenskapsåret 2014 omsatte bolaget 11 MSEK och rapporterade ett rörelseresultat om 0,6 MSEK. Det stora utbudet av storbildsskärmar på attraktiva platser breddar AdCityMedias utbud väsentligt och förenklar processen att kunna förmedla enhetliga reklamkampanjer över hela Sverige. 

De tio storbildsskärmarna som övertogs från Wallstreet är belägna i Stockholm och Göteborg. Skärmarna är några av de mest frekvent observerade på marknaden och stärker AdCityMedias erbjudande om att kunna förmedla reklam på Sveriges allra mest uppskattade reklamplatser. 


VD:n ang. förvärven

Expansionsstrategin som påbörjades under 2015 med förvärvet av såväl ADTV AB med sina drygt 1000 skärmar i ca 650 retailbutiker samt förvärvet av Brick Digital AB har varit lyckade och samtlig personal sitter nu i AdCityMedias lokaler och arbetar i en integrerad organisation. 

Hösten 2015 var den mest händelserika perioden i AdCityMedias historia och kröntes med en listning på First North den 2 december. Före noteringen genomfördes två strategiska förvärv samt att 10 digitala storformatsskärmar övertogs från kollega i branschen vilket sammantaget givit oss en unik position på marknaden. Idag är vi marknadsledande inom digitala storformatsskärmar ovan jord med ett rikstäckande nät bestående av 148 st storformatsskärmar (LED skärmar över 5 kvm). 

Årets förvärv och de nya produktpaketeringarna ger resultat i Q4. Omsättningen ökar med 96% och EBITDA med 242% jämfört med Q4 föregående år. Totala försäljningen under Q4 uppgick till 21 406 TSEK jämfört med 10 919 TSEK under samma period föregående år. Totala försäljningen helår 53 696 TSEK jämfört med 42 413 TSEK föregående år.

Aktien

Vinsten för 2015 landade på 5.4 miljoner kronor. Bara för Q4 landade vinsten på ca 2.4 miljoner kronor detta från ett föregående års resultat på 0.765 respektive -1.3 miljoner kronor. Imponerande tillväxt helt klart! 600 % vinsttillväxt från 2014 till 2015. 

Man fick nyss en order på värd ca 31 miljoner kronor. Den största någonsin! Reaktionen, endast ca 10 % upp. En order som uppgår till ca 30 % av bolagsvärdet. Nästan 1/3! Om man endast räknar på årets resultat får man P/E 20. Om vi räknar med att Q4:s resultat är densamma för alla kvartal för 2016 utan tillväxt får vi P/E 11. Detta är utan tillväxt och företaget räknar med fortsatt stark utveckling, och detta var innan den stora ordern på 31 miljoner. 

Man kan spekulera en del i hur företaget kommer att prestera framöver. Men VD:n har fortsatt stark tro på företaget. Man kommer också utfärda teckningsoptioner under 2016 som inlöses 2017 för 70 kr. Detta för att ytterligare stärka balansräkningen och för kanske framtida förvärv.

Vi tar löpande affärer och pressmeddelar enbart affärer över 1 500 TSEK. Bolaget har en mycket stark orderbok framöver 2016. Produktpaketeringar och förändrad organisation förväntas ge fortsatt ökning av ordrar 2016 men först 2017 ser vi full effekt.

Våra andra affärsområden digital signage, production och creative kommer framöver benämnas enbart creative och här ser vi en mycket stor potential. Under 2015 har vi fokuserat på att skaffa referenskunder vilket har lyckats bra. Målet 2016 är att gå i mål med några av de större projekt som ligger offererade. Bolaget skall fortsatt expandera och den nyanställda försäljningsansvarige Annaqie Rickman för creative har som uppdrag att öka omsättning och resultat vid sidan om Mikael Solberg som är försäljningsansvarig för mediadelen.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/18/adcitymedia-bokslutskommunik-januari-december-2015-a-city-media.html

Om vi räknar med Q4:s resultat för hela 2016 får va 9.6 miljoner kronor i vinst. Detta ger P/E 11 vid kursen 70 kr. P/E 25 är enligt mitt tycke rimligt om man växer i denna takt. Detta ger en kurs på ca 160 kr. Och detta är utan någon tillväxt alls från Q4. Det är rimligt att resultatet hamnar ännu högre om bolaget presterar. Men med tanke på den stora ordern man nyss fick tycker jag att bolaget förtjänar ytterligare en uppvärdering. 

Affären innefattar en helhetslösning avseende retail-kedjans digitala kommunikation och 65 procent av intäkterna från ordern förväntas inkomma 2016 och resterande del under 2017.

https://www.avanza.se/placera/pressmeddelanden/2016/02/22/adcitymedia-adcitymedia-erhaller-digital-signage-order-om-31-msek.html

Därmed tror jag att kursen kan komma att nå 130-150 kr inom några dagar och successivt klättra mot, om bolaget fortsätter att utvecklas som i Q4 och bättre, en kurs runt 200-250 kr. Kanske tom. högre om bolaget presterar bättre än jag estimerat. Bolaget noterades kring 60 kronor men kursen har gått ner främst pågrund av svalt intresse trots flera ordrar. Till och med en order på 31 miljoner lyckades inte öka intresset markant. 

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html  

torsdag 4 februari 2016

Catena Media - Marknadsföring åt spelföretagen

Catena Media

Marknadsföring åt spelföretagen

Affärsidé

Catena Media skapar leads med mervärde för våra klienter och genererar värdefull internettrafik genom olika digitala kanaler. Vårt mål är att bygga marknadsledande webbportaler som täcker behoven för våra klienters slutkunder, och det på bästa möjliga sätt. Vi använder vår expertis för att attrahera besökare via olika webbplatsers online-kanaler och lotsa dem vidare till våra klienter i form av betalande kunder. 
https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf

Ägare:

Befintliga ägare kommer att casha ut en del via nyemissionen.

Inför noteringen gör Catena Media en nyemission på 240 Mkr. Vidare så säljs befintliga aktier av ägare för 363 Mkr + 159 Mkr + 122 Mkr.

Investment AB Öresund, Swedbank Robur AB, Niklas Eriksson, Ram One AB, Knutsson Holdings AB, Skandrenting AB (helägt av Erik Selin) samt AMF Fonder har åtagit sig att sammanlagt 
förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 450 MSEK. Baserat på full teckning i Erbjudandet, att Erbjudandet utökas, att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo samt att erbjudandepriset motsvarar mittpunkten i prisintervallet (30,50 SEK) motsvarar dessa åtaganden cirka 49 procent av det antal aktier som omfattas av Erbjudandet.

Därmed finns möjlighet till ytterligare aktier blir tillgängliga vid stor efterfrågan. Detta från de befintliga ägarna. Nu kommer också starka institutionella ägare som blir en stabil ankare i form av ägandeskap. 


https://www.catenamedia.com/sv/investors/corporate-governance/aktieagarstrukture/
https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/
https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf
http://www.nyemissioner.se/foretag/nyemission/catena_media_plc/2399

Värdering:

44.2 miljoner aktier innan nyemission.

Vid nyemission ges ca 21 miljoner aktier ut. Av dessa är 7,8 miljoner aktier nya sådana och 13 miljoner tillhör ägarna. Utöver detta kan ägarna vid stor efterfrågan ge ut ytterligare 5,3 + 4 miljoner aktier. 

Alltså 7,8 miljoner nya aktier. 
Sedan 13 miljoner befintliga aktier samt +(9.3 miljoner)
Sammanlagt 20.8 miljoner aktier +(9.3 miljoner)

Alltså finns det ca 52 miljoner aktier efter nyemissionen. 

Prisintervallet för aktierna är mellan 27 - 34 kr

Vilket innebär en värdering mellan ca 1,4 - 1,83 miljarder. 

Frågan är då - är detta en rimlig värdering? 

Nettointäkter:

Jan-Sep - 5.4 miljoner euro 2015
Jan-Sep - 0.96 miljoner euro 2014

Intäktsökning på ca 400 %. Detta är alltså intäkter efter skatt. Vinsten. 

Finansiella mål:

Tillväxtmål

  • På kort till medellång sikt (2016-2018) är Koncernens mål att leverera en genomsnittlig, årlig intäktstillväxt överstigande 75 procent, inklusive förvärvad tillväxt. 
  • Koncernens mål på lång sikt är att leverera en genomsnittlig årlig intäktstillväxt överstigande 25 procent, inklusive förvärvad tillväxt.
Marginalmål
  • På kort till medellång sikt (2016-2018) är Koncernens mål att uppnå en rörelsemarginal överstigande 50 procent. 
  • Koncernens mål på lång sikt är att uppnå en rörelsemarginal överstigande 40 procent.

Utdelningspolicy

- Koncernens långsiktiga utdelningspolicy är att årligen dela ut mer än 50 procent av Koncernens resultat efter skatt.

https://www.avanza.se/avanzabank/kampanjer/cf/2016/Catenamedia/prospekt-catenamedia.pdf

Nyemissions pengarna:

Man förväntar sig att få in ca 240 miljoner sek via nyemissionen. Denna kommer att användas till att betala av köpeskillingar från förvärv. Sedan expansionsplaner, ytterligare förvärv, stärka organisationen samt investera i sitt IT-system.

Vinst:

2015 hade man en vinstmarginal på ca 60 %. Jag räknar med 50 % för Q4 och framåt. Jag antar att rörelsemarginalen är nettovinsten. Annars är denna lägre. Men vinstmarginalen var iallafall 60 % för 2015 jan-sep och därmed får vi ett hum iallafall vart denna borde ligga.
Q4

Man förväntar sig att nå ett rörelseresultat på ca 3.5 miljoner euro. 3.5 * 0.5 = 1,75
5.4 + 1.75 = 7.15

Euro kurs = 9,38kr

Året 2015 = 7.15 * 9.38 = 67

67 miljoner kronor i nettovinst för år 2015. 


2017 

5.8 + 9 = 14.8

14.8 * 1.75 = 25.9

25.9 * 0.5 = 12.95

12.95 * 9.38 = 121.5

121.5 miljoner kronor i nettovinst för 2016

100 % ökning från föregående år. 

Aktien:

Är den då köpvärd? 

2015 års vinst - (minsta - högsta BV intervallen)

1 400 000 000 / 67 000 000 = P/E 20.9
1 830 000 000 / 67 000 000 = P/E 27.3

2016 års vinst - (minsta - högsta BV intervallen)

1 400 000 000 / 121 000 000 = P/E 11.5
1 830 000 000 / 121 000 000 = P/E 15.1

P/E - spelbranschen
(Jag tog bara från Avanzas information längst ner på bolaget, kan vara odaterad information)
Unibets - 30
NetEnt - 50
Betsson - 20

Det är inte många bolag som kan uppvisa sådana tillväxt siffror som Catena Media. Inte i denna värderingsklassen heller för den delen. Kan vi få en NetEnt resa i denna? Mycket möjligt. Jag tycker att aktien är köpvärd om man tror på bolagets affärsidé. Man är i princip ensamma på marknaden då man nischat in sig mot spelbolag. Det finns stora möjligheter till att växa både organiskt och via förvärv. Personligen köper jag inte då jag har en väldigt kortsiktig placeringshorisont. Men för den med en placeringshorisont på 3+ år borde kunna se en mångdubbling av satsat kapital om bolaget utvecklas väl. 

Marknaden är väldigt instabil just nu och IPO klimatet har bytts ut till en mer fientlig sådan. Mitt råd är att teckna på lång sikt men också köpa efter en vecka då den kanske drar neråt. Ingen publicitet och ingen som talar om bolaget vad jag sett. Detta gör att en köpes möjlighet kan uppkomma om aktiekursen sjunker tillräckligt.  

Skuldsättningen är stabil och ledningen förväntar sig inga ytterligare pengar. Jag tror på affärsidén och bolaget. Det är ett väldigt nytt bolag och detta ser jag som största nackdelen. Trots detta kan det nog bli en bra investering på sikt. Om inte hela finanssystemet kollapsar eller liknande. Bolag presterar trots allt bäst, både i verkligheten och på marknaden, bäst i en bullmarknad. 

Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html  

torsdag 28 januari 2016

Oboya - Enorm potential

Oboya Horticulture Industrie B

Jag kommer i syfte av en mer lättläst text benämna företaget som Oboya.

Affärsidé

Oboya:s affärsidé är att genom egna produktionsanläggningar i Asien, Europa, Afrika och Nord- och Sydamerika vara en totalleverantör av produkter till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling och inomhusmiljö.

http://www.oboya.se/om/affarside-3/

Affärsområden

Förpackningslösningar till odlingsindustrin för kryddväxter, sallader, blommor, krukväxter, frukter och bär d.v.s. till varor som vi dagligen kommer i kontakt med i dagligvaruhandeln.
Etiketter till blomster- och krukväxter.
Krukor och systemlösningar för effektiv odling och distribution kryddörter och växter.
Logistiklösningar i form av vagnar och transportkärl för effektiv transport av blommor och växter.
Gödningsmedel och växtnäring samt torvprodukter.
Displayer och utställning till butiker inom blomsterindustrin.

Oboya Horticultures mål är att bli en av världens ledande totalleverantör inom dagliga förbrukningsvaror för blom-, växt-, grönsaks- och örtodlare samt till logistikföretag som använder produkter som våra. Bolaget verkar inom ett område där konsumenterna dagligen möter Bolagets produkter.

Bolagets kunder är i huvudsak odlare och distributörer. Dessa använder torv, gödsel och växtnäring, krukor, förpackningar, etiketter, transportvagnar, vattenbaserade transportlösningar, vagnar och displayer under sin dagliga verksamhet, vilket är de produkter som Oboya Horticulture har i sitt produktutbud. Genom Oboyas breda sortiment kan kunderna minska antalet leverantörer och effektivisera sina inköp, något som de flesta konkurrenter inte kan erbjuda.

Genom Bolagets produktionsenheter är Oboya Horticulture nära sina kunder och de regioner där behov av produkterna finns. Innovation och utveckling av nya produkter är en viktig del inom Oboya Horticulture. Idag har Bolaget fler än 15 patentansökningar och flera innovationsprojekt är i process för att utveckla miljövänliga produkter och lösningar.


Bolagsstruktur

Koncernen är styrt via det svenska moderbolag OBOYA Horticulture Industries AB. 

Sammanlagt styr moderbolaget över 14 bolag. Bilden nedan visar strukturen. Varje bolag är verksamma inom en gren av branschen. Där 7 st är dotterdotter bolag till moderbolaget.


De olika bolagen - Verksamheten

Oboya Horticultue Industries AB (Sverige) - Moderbolag 

VD - Mikael Palm Andersson

Oboya Horticultue Poland SP.zo.o. (Polen)

Vd - Monika Sadlon-Losza.

Företagets startades upp genom att inkråmet förvärvades från det polska bolaget Eurotrade. Oboya Horticulture Poland Sp.zo.o. förvärvade samtidigt en fastighet omfattande ca 3 000 kvm i byggnad och totalt ca 5 600 kvm tomt i Rybnik i södra Polen.

Företaget tillverkar och säljer etiketter och förpackningar för blommor, fröer och örter. Företaget hör idag till de största i sin nisch i Europa. Under sommaren 2014 har produktionsmaskinerna som fanns hos ElmerPrint A/S förts över till Oboya Horticulture Poland.

Genom att koncentrera produktionen av dessa produkter till Oboya Horticulture Poland skapas en rationellare och mer kostnadseffektiv produktion som kommer att stärka lönsamheten i Oboya Horticulturekoncernen.

Bolaget har idag 40 medarbetare.

Oboya Africa Ltd (Kenya) 67 %

Vd - Peter Kertesz.

Oboya Africa startades upp 2013 med två lokala partners och i det läget ägde Oboyakoncernen 33 %. I Juli 2014 köptes samarbetspartnernas andelar  och idag är Oboya Africa ett helägt företag inom Oboya Horticulturekoncernen. 

Av den europeiska importen av blommor kommer ca 34 % från odlare i Kenya och Etiopien. Det är den enda region där den långsiktiga exporten till EU-området förutsägs öka. Oboya Africa har stora förutsättningar att vara en av de ledande producenterna av förpacknings- och distributionslösningar i den regionen med distribution även i övriga Afrika.

Oboya Horiculture kommer att upprätthålla lager, sälja och distribuera alla sina andra produktgrupper genom Oboya Africa.

Bolaget har idag 10 medarbetare.

Oboya Horticulture Industries HK Ltd (Hong Kong) - Moderbolag för Asien.

VD är Robert WU.

Oboya Horticulture Industries HK Ltd är registrerat i Hong Kong och utgör moderbolag till den asiatiska underkoncernen. Företaget är ett holdingbolag utan någon annan verksamhet än att samordna verksamheterna i dotterbolagen i Kina och övriga Asien. I den asiatiska underkoncernen ingår fyra helägda och ett bolag som ägs till 33%.

Produkterna som tillverkas i dotterbolagen är odlings- och bevattningsaggregat för industriell odling av blommor och grönsaker, logistikprodukter, förpackningar säljstödsprodukter för blomsterhandeln. Försäljningen av koncernens produkter sker till de viktigaste marknaderna i mer än 25 länder.

Moderbolaget har en egen webshop-lösning där koncernens produkter kan inhandlas och som stöds av sex olika språk. Oboya Horticulture Industries HK Ltd arbetar nära kunderna och erbjuder designade kundanpassade produkter och tjänster inom blomsterbranschen.

Dotterbolagen i moderbolaget för Asien:

1. OBOYA Qingdao Packaging Ltd

Vd - Jack Wang.

Oboya Packaging är ett kinesiskt företag som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2006. Oboya Packaging tillverkar och säljer olika sorters förpackningar och etiketter till odlare och blomsterbutiker och då är det framförallt till blommor, fröer och örter. 

Det kan gälla allt ifrån blomsterpapper att slå in blommorna i till mer speciella produktlösningar i framförallt papper och plastmaterial, men även blomsterpinnar och andra tillbehör i branschen

Bolaget har idag 105 medarbetare.

2. Oboya Qingdao Metal Ltd

VD - Yihe Yin.

Oboya Metal är ett kinesiskt företag som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2007.

Oboya Metal tillverkar produkter anpassade till blomster- och grönsaksodlare för att öka produktiviteten i odlingarna samt till grossister och butiker för att underlätta transporten och förbättra exponeringen av växterna och grönsakerna mot kunderna.

Kärnan i verksamheten är metallkonstruktioner såsom bevattningssystem och kundvagnar.

Bolaget har idag 85 medarbetare.

3. OBOYA Japan HK Ltd
Vd - Xiaoyan He.

Oboya Japan är ett företag registrerat i Hong Kong som ingått i den ursprungliga Oboyakoncernen sedan 2012. 

Oboya Japan är ett rent säljbolag beläget i Hong Kong men med fokus på försäljning av Oboya Horticultures produkter på den japanska marknaden. Oboya Japan startades 2012 för att verka på en av världens största konsumtionsmarknader av blommor och växter. Etableringen fortsätter att utvecklas väl och ledningen har stora förhoppningar på tillväxt.

För att ta ett steg närmare marknaden, är Oboya Horticultures målsättning att aktivt söka ett förvärv eller etablering av företag i Japan.

Bolaget har idag 5 medarbetare.

4. Qingdao OBOYA Commerce and Trade Co. Ltd.

Vd - Haifeng Wu.

Qingdao OBOYA Handel Co Ltd är ett företag där importlicenserna finns för försäljning av importerade produkter som  säljs utanför Oboya Packaging och  Oboya Metal på den inhemska kinesiska marknaden.

Företagets produktsortiment består bland annat av växtnäring och andra importerade produkter för odlingsindustrin på den kinesiska marknaden.

Bolaget har idag 20 medarbetare.

5. Oboya Africa Ltd (Kenya) 33 %.

Resterande ägarandel. Bolaget ägs därmed till 100 % inom Oboya koncernen.

VEFI A/S (Norge)

Vd är Jan Fuglerud.

Vefi A/S startades redan 1949 med tillverkning av plastprodukter. 1965 lanserade Vefi engångskrukor i plast för odling av växter.

Idag är Vefi A/S helt inriktat på att utveckla systemlösningar för effektiv odling och distribution. Tillverkningen av produkterna sker i det polska dotterbolaget Vefi Europa.
Vefi A/S utvecklar, tillverkar och säljer ett brett sortiment varmformade plastprodukter för trädgårdsbranschen. Det är produkter som används i processen odling från frö eller sticklingar till färdig produkt.

Företagets förpackningslösningar används även vid förpackning och distribution av butiksfärdiga produkter, lagring av jordbruksprodukter och livsmedel också vid frysning.
Vefi har även utvecklat och anpassar teknisk utrustning som främjar rationell hantering av jordbruksprodukter från frö till konsument. Vefis systemlösningar och enskilda produkter marknadsförs och säljs till kunder i 15 länder.

Bolaget har idag 6 medarbetare.

Dotterbolag till VEFI A/S (Norge) är Figulus AB. Företaget startade i augusti 2014. Inkråm och namn förvärvades från en kruktillverkare i Sverige. Verksamheten består numera av försäljning av krukor till nyckelkunder i Sverige. Tillverkningen av krukorna är flyttad till Vefi Europa i Polen.

ElmerPrint A/S - (Danmark)

Vd är Verner Vest.

Företaget startade i augusti 2014. Inkråm och namn förvärvades från en kruktillverkare i Sverige. Verksamheten består numera av försäljning av krukor till nyckelkunder i Sverige. Tillverkningen av krukorna är flyttad till Vefi Europa i Polen.

ElmerPrint A/S är ett etablerat företag som startades redan 1978. Företaget bedriver sin verksamhet från hyrda lokaler i Vejle i Danmark. Produkterna säljs framförallt till återförsäljare och slutkunder i Norden och Holland.

ElmerPrint har specialiserat sig på tryckning på plast och gör etiketter, blompåsar, platta påsar, handtag för växtbrickor och andra förpackningslösningar till framförallt blomsterbranschen. Företaget har ett helt koncept av tryckta förpackningslösningar som dom erbjuder marknaden.
ElmerPrint erbjuder även tryckta förpackningslösningar till andra branscher så som förpackningar för textiler och CD-skivor.

Hela ElmerPrints maskinpark har under sommaren 2014 flyttas över till koncernens polska företag Oboya Horticulture Poland. Syftet med flytten är att effektivisera och rationalisera tillverkningen och därigenom nå bättre lönsamhet. denna åtgärd förväntas ge full effekt under 2015.

Bolaget har idag 12 medarbetare.

Dotterbolag till ElmerPrint A/S (Danmark) är CombiPot Danmark APS vilket tillverkar produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor.

Sammanfattning av bolagen

Man kan alltså konstatera att man är en stor koncern med 14 bolag. I denna koncern arbetar sammanlagt 342 medarbetare. Därutöver 4 st ledare i moderbolaget som styr de andra dotterbolagen.
http://www.oboya.se/om/bolagspresentation/

Ägare

Majoritetsägare är grundaren Robert WU. Starkt familjeföretag alltså, stabila ägare.

Det har också successivt köpts aktier av ledningen.
https://www.aktietorget.se/InstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0006259834

I nutid

2015
- Oboya har förvärvat bolaget CombiPot ApS i Odense, Danmark, vilket gör att vi nu har ett heltäckande produktsortiment inom växt- och blomsterkrukor. Övertagandet av CombiPot har tagits emot väl av våra kunder och vi har i dag full produktion i Odense, Danmark.

- Oboyas produktionsanläggningar i Polen och Kina visar god tillväxt. Vi tar marknadsandelar i både Europa och Kina. An- läggningen i Rybnik, Polen startades upp under hösten 2014
och hade under 2015 en del inkörningsproblem. Dessa är nu åt- gärdade vilket gör att verksamheten flyter på bra och vi räknar med att bolaget kommer att bidra positivt till koncernens resultat från och med 2016.

- I mars fick Oboya en genombrottsorder på den kinesiska marknaden i produktsegmentet torvsubstrat. Torvmossa är ett substrat som som används av odlare för att främja tillväxten av plantorna. Det initiala ordervärdet var 6,5 MSEK årligen på en snabbt växande marknad.
www.combipot.dk


 - Man har pågrund av olika förvärv inte nått ett positivt resultat utan bara nått hög tillväxt. 2016 har VD:n sagt att man skall fokusera på lönsamheten och förvärva bolag endast om det är väldigt attraktivt. 

- Man förvärvade under 2015 också ett nytt bolag.

Oboya Horticulture Industries AB förvärvar 50 % av bolag i Shanghai

Oboya har undertecknat avtal om att förvärva 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. Tillträde sker i januari 2016 och förvärvslikviden uppgår till 1 585 000 SEK. ShangPa har 10 anställda och arbetar med luftrening med hjälp av smarta växter. Växtväggarna har automatisk bevattning och luftkvalitetsmätning. Växtväggarna fungerar som luftrenare och ger en hälsosammare samt friskare inomhusmiljö.

”Under hösten startade vi e-handel med konsumentprodukter inom hemmaträdgård i Kina. Nu tar vi ett steg in i marknaden för bättre hemma och arbetsmiljö genom att vi förvärvar 50 % av aktierna i ShangPa Information Technology Co Ltd i Shanghai. ShangPa startades under hösten 2015 och arbetar med försäljning av ny teknik av luftrenare som innebär sk naturlig luftrening. Behovet av luftrening är mycket stor i Kina och att använda sig av naturlig luftrening genom teknik med särskilda växter är mycket intressant. Växtväggarna har inbyggd teknik som gör att användaren kan kontrollera och mäta funktionaliteten. Vi räknar med att kunna få en bra tillväxt de närmaste åren inom detta segment ” säger styrelseordförande Robert Wu.
http://www.oboya.se/2015/12/oboya-horticulture-industries-ab-forvarvar-50-av-bolag-shanghai/

- Nästan direkt efteråt fick man också en order på 1,3 miljoner via detta bolag av avseende leverans av växtväggar med luftreningsteknik i Kina. 

- Under januari månad 2016 har man också fått tre nya separata ordrar som tillsammans hade ett värde på 4,8 miljoner kronor. Detta via de olika dotterbolagen. Och man har expanderat då man nu är 15 bolag inom koncernen.

I framtiden

Bolaget har som mål att omsätta 400 miljoner år 2016. Man har nått tillväxtmålen för 2015 som låg på ca 300 miljoner. Alltså är detta inte bara tomma mål utan något bolaget faktiskt lyckas med. Bolaget har som mål att nå en vinstmarginal på ca 5 % av omsättningen. Man har också uttalat sig om att man skall fokusera lika mycket på lönsamheten som på tillväxten 2016. Problemet 2015 var att man underskatta kostnaderna för att intrigera förvärven på ett lönsamt sätt. Därför har man satt igång ett synergi projekt som skall dra ner kostnaderna. VD:n kommenterar att effekterna kan ses redan Q4 2015 och i full effekt Q1 2016. Detta program beräknas ge en spareffekt på ca 10 miljoner kr.


Man har som långsiktiga mål att växa organiskt med 20-30 %. Därutöver räknar man med att förvärva bolag som kommer att bidra med ytterligare 20 % i tillväxt! Vinstmarginalen är som långsiktigt mål satt till 7 %. Vid år 2020 vill man ha nått en miljard i omsättning med en sjuprocentig vinstmarginal. 

http://www.oboya.se/om/mal-och-strategi/

Aktien:

Man har nyss genomfört en nyemission för att finansiera det nya förvärvet av CombiPot. Man fick teckningsförbindelser på ca 10 miljoner och ett stort intresse från internationella investerare. 

Man har en välfylld kassa och en god likviditetsbalans. Man har haft en burnrate på ca - 3 miljoner per kvartal http://www.oboya.se/wp-content/uploads/2014/09/Delårsrapport-Q3-2015-Org.pdf . Jag beräknar att man går plus från och med Q4 2015 eller Q1 2016 beroende på sparprogrammet. Därmed har man inget negativt resultat och därmed kan vi räkna med att gå plus istället för att betala ca 3 miljoner kronor per kvartal för att driva företaget. Man har uttalat sig i många pressmeddelanden att man inte var nöjda med resultatet för Q1-Q3 2015 och att lönsamheten skall sättas i fokus nu https://www.avanza.se/placera/telegram/2015/11/05/oboya-har-lonsamhetsfokus-for-2016-manga-bolag-till-salu-vd.html . Man kommer också att fokusera på att bli mer kända bland investerare då omsättningen i bolagets aktie är i närmaste obefintlig. 

Omsättningen mellan 2017-2020 är bara exempel på vad omsättningen kanske landar på om man skall nå målet på en miljard till 2020. 
År - 2016
400 * 0.05 = 20
År - 2017 
600 * 0.055 = 33
År - 2018
700 * 0.06 = 42
År - 2019
800 * 0.065 = 52
År - 2020
1000 * 0.07 = 70

Man har en del lån men balansräkningen är stabil och dessa är långsiktiga och man betalar främst ränta. Därmed har man råd med exempel utdelning eller fler förvärv i framtiden. 

BV nu = 100 miljoner

100 / 20 = P/E 5
100 / 33 = P/E 3
100 / 42 = P/E 2.4 
100 / 52 = P/E 1.9
100 / 70 = P/E 1.4

Dagens kurs - 7kr
Med P/E 25 får vi dessa olika kurser:
2016 - 31 kr
2017 - 51 kr
2018 - 66 kr
2019 - 81 kr
2020 - 110 kr (Värderingen är nu 1.75 miljarder för ett bolag som omsätter 1 miljard och har en nettovinst på 70 miljoner. Detta innebär med P/E 25 en aktiekurs på 110kr. En procentuell vinst på ca 1 600 %.)

Bolaget är oerhört attraktivt och har gått under radarn länge nu trots att det är ett av de största bolagen på aktietorget räknat till omsättning. Man har länge låtit tillväxten stoppa lönsamheten men nu har man skiftat om och har nu ett större fokus på lönsamheten. Just nu är BV 100 miljoner alltså endast 1 / 3 av omsättningen.

Min egna tro är att bolaget kan nå en kurs från allt mellan 20-40 kr (285-570 %) inom kort och i slutet av 2016 borde den stå i 35kr +. Detta om bolaget utvecklas som förväntat av ledningen. 

År 2020 skulle det inte förvåna mig om vi hittar bolaget på mid cap och som en respekterad förvärvskoncern i en marknad där man har dominans. De flesta stora bolagen har just samma taktik som Oboya - Tillväxt & Förvärv. 

Läs också gärna dessa olika analyser med mer fakta. Man har t.ex. intervjuat VD:n i en.

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Borsnotiser/2014/oktober/Marknadspotentialen--ar-70-miljarder-kronor/?lb=no&kampanj=pop-up-nej-tack

Presentation av Asien VD:n Robert WU. Han jämför bolaget med New Wave och ger en väldigt god bild över företaget. Tre av ledningen tillhörde och jobbade på New Wave. VD:n ser talar också om en unik marknadsposition utan direkta konkurrenter för deras nisch.


Disclaimer

[Denna analys skall inte ses som rådgivning då den främst är till för att höja marknadens intresse för det valda bolaget. Jag råder alla att göra en kritiskt bedömning av denna analys och göra en egen självständig analys av bolaget innan man köper aktier. Källorna kan inte garanteras vara korrekta. Jag garanterar inte heller korrektheten av siffror eller uträkningar. Min egna placeringshorisont är oftast daytrading och jag äger aktier i bolagen jag analyserar. All aktiehandel innebär en risk, som kan innebära större förluster än intäkter. Läs också den utförligare versionen av disclaimern här - http://alphasanalyser.blogspot.se/2016/01/disclaimer.html